Naše služby

Odborně způsobilá osoba (OZO) v BOZP

Odborně způsobilá osoba (OZO) v BOZP

Pro odborně způsobilou osobu se používá zkratka OZO. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří také zaměstnávání osoby odborně způsobilé v BOZP. Podle velikosti firmy, kterou řídí, se povinnost odborně způsobilé osoby v BOZP řeší následovně:

u společností do 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, má-li k tomu potřebné znalosti

u společností 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou či více odborně způsobilými osobami

u společností s více než 500 zaměstnanci zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna nebo více odborně způsobilých osob

Podmínky, které musí splňovat fyzická osoba pro získání odborné způsobilosti v BOZP

dokončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou

odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

periodická zkouška OZO

Periodická zkouška OZO se skládá opakovaně každých 5 let u organizace, které má akreditaci na tuto činnost udělenou ministerstvem práce a sociálních věci.

Telefon