Obchodní podmínky

  • Mirro » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

MIRRO, s.r.o.
IC: 64791068 - DIC: CZ 64791068;

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67993.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro veškeré služby poskytované společností Mirro, s.r.o. a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi tímto subjektem a jeho klienty.

2. Objednávky a Rezervace

2.1. Objednávky na služby Mirro, s.r.o. lze provádět telefonicky, osobně nebo elektronicky prostřednictvím webového formuláře.

2.2. Klient je povinen uvést všechny potřebné informace pro provedení služby včetně informací o své osobě.

3. Ceny a Platební Podmínky

3.1. Ceny za jednotlivé služby jsou sdělovány klientovi individulálně a mohou být upřesněny i na místě.

3.2. Platba za provedené služby je splatná fakturou. Mirro, s.r.o. přijímá platby v hotovosti nebo platebními kartami.

4. Záruka na odbornost služeb

4.1. Mirro, s.r.o. poskytuje odbornou záruku na provedené práce podle platných právních předpisů.

5. Odpovědnost Mirro, s.r.o.

5.1. Mirro, s.r.o. se zavazuje k profesionálnímu provedení všech prací.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1. Mirro, s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů v souladu se zákony platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

7. Změny Obchodních Podmínek

7.1. MIrro, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, a to v souladu s platnými zákony.

9.Rozhodčí řízení

9.1. Případné spory mezi klientem a společností Mirro, s.r.o. budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy a rozhodčím řízením, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Konečná Ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky tvoří platnou smlouvu mezi klientem a Mirro, s.r.o. a vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách společnosti.

V Praze dne 10.1.2024

Telefon